آیا میدانید در دنیایی امروزی کدام رشته ی فنی بهتر است

الکترونیک
5نفر=71%
----------------------------------------------
مکانیک
1نفر=14%
----------------------------------------------
ساختمان
1نفر=14%
----------------------------------------------